ศูนย์สวนสยาม : 0-2906-3470 | ศูนย์หนองแขม : 02-807-6124-6 Email : drugservmail@yahoo.com
 
 
 

วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน Good Pharmacy Practice (GPP)
สำหรับร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขายส่ง)
หมวดที่ 1  ด้านอาคารสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่จำเป็น
1. ร้านยาต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะ แสงสว่างเพียงพอ ไม่มีสัตว์เลี้ยง และมีการควบคุมป้องกันสัตว์แมลงรบกวน
2. มีการจัดการควบคุมสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
3. มีระบบควบคุมอาคารสถานที่ กระบวนการทำความสะอาด ให้มีลักษณะที่เหมาะสมต่อการเก็บรักษายา
4. มีแผนการบำรุงรักษาอาคาร สถานที่ อุปกรณ์อย่างมีระบบ ดำเนินการจริง
5. มีอุปกรณ์สำหรับดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพ ใช้การได้ตลอดเวลา
 
หมวดที่ 2  ด้านผู้ให้บริการ
6. เภสัชกรผู้ให้บริการ ต้องแสดงตนอย่างชัดเจนว่าเป็นเภสัชกร
7. ต้องมีการแสดงภาพ ชื่อ-สกุล เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ เวลาปฏิบัติหน้าที่ของเภสัชกรผู้ให้บริการให้ชัดเจน
8. เภสัชกรผู้ให้บริการ ต้องผ่านการรับรองความพร้อมในการให้บริการทางเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม หรือหน่วยงานที่สภาเภสัชกรรมรับรอง
9. ลูกจ้างหรือตัวแทนของเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในร้านยา(ถ้ามี)  ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่สภาเภสัชกรรมรับรอง อย่างน้อยปีละ 10 ชั่วโมง ตามข้อกำหนด ในสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี
10. ผู้รับอนุญาตต้องให้การสนับสนุนให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ(และผู้ช่วย) เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะตามความเหมาะสม
 
หมวดที่ 3  การประกันคุณภาพยา
11. มีวิธีการที่ชัดเจนบนพื้นฐานของหลักวิชาการทางเภสัชศาสตร์ในการคัดเลือกยาเข้า และออกจากร้าน
12. มีกระบวนการขนส่งยาและจัดเก็บยาที่ดี สามารถประกันคุณภาพของยาไม่ให้เกิดการเสื่อมสภาพและเสียหายระหว่างการขนส่ง จัดเก็บ เช่น
 - จัดให้ยาอยู่ในภาชนะเดิมที่มีฉลากครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
 - จัดให้มีภาชนะบรรจุยาที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเสื่อมคุณภาพ
 - จัดเก็บยาในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการรักษาคุณภาพยา
 - มีกระบวนการควบคุมยาหมดอายุที่มีประสิทธิภาพ
13. มีระบบการสุ่มส่งตรวจมาตรฐานด้านยา ให้องค์กรที่มีความน่าเชื่อถือในการตรวจวิเคราะห์ยาอย่างสม่ำเสมอ เป็นระบบ และทั่วถึง
14. การบริหารเวชภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ  มีกระบวนการ First expired-First out และมีการจัดหมวดหมู่และการจัดเรียงที่ไม่สร้างความสับสน
15. จัดทำมาตรฐานสำหรับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเก็บยาคืนได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  และจัดเก็บมิให้ปะปนกับยาอื่นๆ  รวมทั้งสะดวกสำหรับการส่งคืนบริษัทผู้ผลิต
16. มีระบบรองรับการคืนยาที่ไม่ปลอดภัยหรือเสื่อมสภาพ และจัดเก็บมิให้ปะปนกับยาอื่นๆ  รวมทั้งสะดวกสำหรับการส่งคืนบริษัทผู้ผลิต
17. จัดให้มีเอกสาร ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น  คือ ปริมาณยาคงเหลือ ยาส่งคืน ที่มาของยา  ใปวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลผู้ซื้อ เอกสารซื้อขาย สำเนาใบส่งของ  ได้อย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง ง่ายต่อการค้นหา และสามารถสอบทานกลับได้ และเก็บรักษาให้อยู่ในสภาพดีอย่างน้อย 5 ปี
 
หมวดที่ 4  การส่งมอบยา
18. มีกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ซื้อ และขายตรงเฉพาะกับผู้รับอนุญาตขายยา กระทรวง ทบวง กรม สภากาชาด องค์การเภสัชกรรม ผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทัตกรรม การพยาบาล การผดุงครรภ์ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ สัตวแพทย์ หรือผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน
19. ให้ข้อมูลวิธีการในการเก็บรักษายาแก่ผู้ซื้อตามมาตรฐานวิชาชีพ
20. ส่งมอบยาโดยมีฉลากและเอกสารกำกับยาครบถ้วนตั้งแต่รับจากโรงงานผลิตยา
 
 

 
 
 
 
 

บริษัท ดรักเซิร์ฟ จำกัด

ภญ.จิรวรรณ โอพรสวัสดิ์
242,244,246 ถ.สวนสยาม แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 (Thailand)
 
 
ติดต่อเรา
 
Phone : 0-2906-3470 อัตโนมัติ
Fax : 0-2540-0877 อัตโนมัติ
Email :
tryja@yahoo.com
 
 
Copyright © 2016 Drugserve Co., Ltd.
All Rights Reserved.